Procedury funkcjonowania Przedszkola w czasie epidemii

2020-09-03

Procedury funkcjonowania Przedszkola nr 16 w ZSzP 1 w Rybniku
w czasie epidemii

1. Zajęcia odbywają się w 3 salach przedszkolnych i sali gimnastycznej.

2. Zajęcia prowadzone są przez 5 nauczycieli .

3. Z sal usunięto przedmioty i sprzęt, których nie można dezynfekować.

4. Dziecko nie może zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

5. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko wchodzą wyłącznie do szatni przedszkola przez klatkę schodową sali gimnastycznej - 1 rodzic + dziecko, z zachowaniem 1,5m dystansu, o który dba rodzic.

8. Dziecko jest odbierane przez pracownika przedszkola .

9. Rodzic wypisuje zgodę na pomiar temperatury i podaje nr szybkiego kontaktu.

10. Pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury u dziecka. Dzieci z temperaturą powyżej 37,5 stopni nie będą przyjęte do przedszkola.

11. W razie przejawiania niepokojących objawów dziecko należy odizolować z zapewnieniem 2m odległości od pozostałych osób.

12. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola lub do niezwłocznego oddzwonienia..

13. Przy wejściu do sali gimnastycznej należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk i osłonić usta i nos maseczką.

14. Sala zajęć jest wietrzona przynajmniej raz na godzinę i dezynfekowana.

15. Dzieci w miarę możliwości powinny korzystać z pobytu na świeżym powietrzu.

Sprzęt na placu zabaw jest dezynfekowany przez pracowników przedszkola.

16. Posiłki dla grupy starszaków będą wydawane w jadalni szkolnej. Pozostałe grupy korzystają z posiłków w salach zajęć.

17. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi i personelem opiekującym się dziećmi.

18. Obowiązują ogólne zasady higieny (częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa, ust).

 

Dyrektor:

                                                                         Joanna Błażyca

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej