Procedury funkcjonowania Szkoły w czasie epidemii

2020-09-03

 

Procedury funkcjonowania SP nr 8 w ZSzP 1 w Rybniku
w czasie epidemii

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy bez objawów chorobowych.

2. Uczniowie kas I-III mogą być przyprowadzani i odbierani przez opiekuna bez objawów chorobowych.

3. Opiekunowie doprowadzają dziecko tylko do drzwi wejściowych do budynku.

4. Rodzice nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej. W razie potrzeby rozmowy
z dyrektorem, nauczycielem należy umówić się telefonicznie 32 42 46 799 lub przez e-dziennik.

5. Podczas takiej rozmowy obowiązuje stosowanie środków ochronnych.

6. Każdy uczeń powinien skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

7. W razie zaobserwowania objawów chorobowych ucznia należy odizolować
z zapewnieniem 2m odległości od pozostałych osób.

8. Szkoła zapewnia szybką i skuteczną komunikację z rodzicem, opiekunem.

9. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły lub do niezwłocznego oddzwonienia.

10. Obowiązują ogólne zasady higieny (częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa, ust).

11. Wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas przerw (nie dotyczy spożywania posiłków).

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, nie powinien wymieniać się z kolegami.

13. Sale będą wietrzone po każdej lekcji, a korytarze po przerwie.

14. Po wejściu do klasy po przerwie uczniowie dezynfekują ręce.

15. W miarę możliwości zapewnia się uczniom naukę w tej samej sali lekcyjnej.

16. W miarę sprzyjających warunków atmosferycznych - korzystanie z przerw na boisku szkolnym.

17. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

18. Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych stosują regulamin świetlicy.

19. Wydawanie posiłków odbywa się zmianowo przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny.

20. W jadalni szkolnej wprowadza się obowiązek noszenia maseczki, którą można zdjąć po zajęciu miejsca przy stole.

 

                                                                                                          Dyrektor szkoły:

                                                                                                          Aleksandra Błażyca - Sulewska

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej